หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ” หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย; คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา: วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ Website: http://www1.it.kmitl.ac.th/admissions/dsba/it59 Download>> PDF..

Read More

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาะจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561” ————————————————————————————————ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา [2019-01-21] .

Read More

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ List of Approved National/International Journals    รวบรวมโดยกลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Read More

แบบสอบถามการวิจัย

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเองของนิสิตปริญญาตรี”  โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้เรียนในยุคดิจิทัล ผ่านการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเอง และ (2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายเหตุ.. ผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายถึง ผู้เรียนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกที่ URL: https://goo.gl/ZXG1JE เพื่อดำเนินการแสดงความคิดเห็นต่อการวิจัย   ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามและการให้ข้อมูล     แสดงเอกสารแบบสอบถามการวิจัย     URL: https://goo.gl/ZXG1JE  

Read More

The Study of Factors and Development of Relationship Education Model between Learner Context and Curriculum in Higher Education

การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (The Study of Factors and Development of Relationship Education Model between Learner Context and Curriculum in Higher Education)  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว ผู้ร่วมงานวิจัย อ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

Read More