วิทยากร [19-20 เมษายน 2565]

หัวข้อ “Introducing the Next Ed-Tech ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตเพื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา” ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Read More

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ข้อเสนอสาระความรู้: 2) การวิเคราะห์และกำหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 2.3) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสำหรับครูอาจารย์และผู้เรียน 2.4) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สำหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา 4) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 4.5) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) – การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) – การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) – เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)

Read More

วิทยากร [14 พฤศจิกายน 2564]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียนบทความเชิงวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00-19.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

Read More

เกียรติบัตร: RDM The Series Season 2

กิจกรรม “RDM The Series Season 2” เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ ปีที่ 2: โปรแกรมที่ 1 UoE หัวใจเกิน 100 กิจกรรม “RDM The Series Season 2” เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ ปีที่ 2: โปรแกรมที่ 2 Rising Star

Read More

วิทยากร [24-27 สิงหาคม 2564]

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Power BI ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://serazu.com/web/download/link-file?id=943&type=file

Read More

วิทยากร [7 เมษายน 2564]

ปฎิบัติหน้าที่ “วิทยากร” ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564 *หมายเหตุ. ปฎิบัติงานผ่านการประชุมออนไลน์

Read More