วิทยากร [7 เมษายน 2564]

ปฎิบัติหน้าที่ “วิทยากร” ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564 *หมายเหตุ. ปฎิบัติงานผ่านการประชุมออนไลน์

Read More

https://bit.ly/35Sg7Jg

แบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย https://bit.ly/35Sg7Jg

Read More

หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

Read More

แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม

คำสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 050/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม

Read More