หนูมีความพยายามมากกว่าทุกคน และหนูสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง.

ส่วนน้องพร้อมให้ท่องประโยคนี้ทุกวัน วันละ สามครั้ง นะครับลูก “หนูมีความพยายามมากกว่าทุกคน และหนูสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง.” ปรัชญา  นวนแก้ว

Read More

คำสั่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๓

คำสั่ง มหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๓เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร ถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีทัศน์ เอกสารการประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More