เกียรติบัตร: RDM The Series Season 2

กิจกรรม “RDM The Series Season 2” เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ ปีที่ 2: โปรแกรมที่ 1 UoE หัวใจเกิน 100 กิจกรรม “RDM The Series Season 2” เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ ปีที่ 2: โปรแกรมที่ 2 Rising Star

Read More

วิทยากร [24-27 สิงหาคม 2564]

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Power BI ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://serazu.com/web/download/link-file?id=943&type=file

Read More

วิทยากร [7 เมษายน 2564]

ปฎิบัติหน้าที่ “วิทยากร” ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564 *หมายเหตุ. ปฎิบัติงานผ่านการประชุมออนไลน์

Read More

https://bit.ly/35Sg7Jg

แบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย https://bit.ly/35Sg7Jg

Read More