ข้อเสนอสาระความรู้:

2) การวิเคราะห์และกำหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics)
2.3) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสำหรับครูอาจารย์และผู้เรียน
2.4) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สำหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา

4) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)
4.5) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology)
– การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
– การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning)
– เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)