โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียนบทความเชิงวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00-19.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom