หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ” หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย; คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา: วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ Website: http://www1.it.kmitl.ac.th/admissions/dsba/it59 Download>> PDF..

Read More