กพอ.03

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๘๐๖) อนุสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร (๑๘๐๖๐๑) (เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ของ นายปรัชญา นวนแก้ว สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

Read More