Research in Progress:

 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี” 

 ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย
 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” 

 ข้อเสนอโครงการวิจัย
 แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา


Research in Pending:

 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสหกรณ์เห็ดชุมชน เพื่อการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” 

 ข้อเสนอโครงการวิจัย
 แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา


Research Completed:

  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “เรื่อง การศึกษาต้นแบบนิสิตในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย”. ปรัชญา นวนแก้ว, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ฆณการ ภัณณิพงส์, ศศิธร อิ่มวุฒิ, สิทธิชัย บุษหมั่น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สิงหาคม 2562. download…

.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี” ปรัชญา นวนแก้ว และ วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, พฤษภาคม 2562. Download..

.

 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา:
ปรัชญา นวนแก้ว. 2558. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานการวิจัย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.


ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน: The Development of Educational Institutions Recommendation System for Higher Education Students
ที่มา:
วงษ์ปัญญา นวนแก้ว และปรัชญา นวนแก้ว. 2562.  การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.