“อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนไม่ได้ใช้ลักษณะแบบการเรียนที่ตนเองถนัดที่สุดเสมอไปทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของการเรียนการสอน ปกติแล้วผู้เรียนจะใช้แบบการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบสลับกันไปมากหรือน้อยแล้วแต่สถานการณ์ แต่การเริ่มต้นด้วยแบบการเรียนที่ถนัดจะทำให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้ง่ายขึ้น”
ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร

ที่มา: แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์: ทฤษฎีและข้อค้นพบ, วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค. – เม.ย. 2554
Ref: Suriyakrai, S. (2011, January-April). Learning styles of pharmacy students: Theory and finding. IJPS, 7(1), 1-10.

 Link.. 002-Learning-Styles-of-Pharmacy-Students