Microsoft Official Academic Course

Microsoft Office 2013 Microsoft Access  (PDF 61.4 Mb) Microsoft Excel  (PDF 39.1 Mb) Microsoft Outlook  (PDF 56.0 Mb) Microsoft PowerPoint  (PDF 103.0 Mb) Microsoft Word  (PDF 32.8 Mb) Microsoft Office 2016 Microsoft Access – Core (50.7 Mb) Microsoft Excel – Core  (PDF 38.6 Mb) Microsoft Excel – Expert  (PDF 30.0 Mb) Microsoft PowerPoint‌ – Core  (PDF 25.4 Mb) Microsoft Word – Core  (PDF 8.0 Mb) Microsoft Word – Expert  (PDF 6.4…

Read More

Dropout Situation of Business Computer Students at University of Phayao, Thailand

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “เรื่อง สถานการณ์การออกกลางคันของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย (Dropout Situation of Business Computer Students at University of Phayao, Thailand)”. ปรัชญา นวนแก้ว. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. สิงหาคม 2562. Download..

Read More

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Analytics)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1: ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ LO2: ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ MS Excel ในการทำ Data Cleaning LO3: ผู้เรียนสามารถใช้งานสูตร และฟังค์ชันต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้ LO4: ผู้เรียนสามารถสร้าง Object และ Chart เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้ LO5: ผู้เรียนสามารถสร้าง Dashboard และรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

Read More