รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา.

พุทธศักราช 2562

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
  ณ ห้องประชุมบวรรัตน ประสิทธิ์ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา.
  Download File..
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
  ณ ห้องประชุมบวรรัตน ประสิทธิ์ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา.
  Download File..
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
  วันพฤหัสบดีที่   มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
  ณ ห้องประชุมบวรรัตน ประสิทธิ์ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา.
  Download File..
  Additional Document:

 


 

ที่มา:
– กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (http://www.doga.up.ac.th)