รายงานการประชุม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา




.

พุทธศักราช 2562

 • รายงานการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2562
  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
  ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Download File..
 • วาระการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2562 (วาระพิเศษ) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
  ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Download File..
  Additional Document:
 • วาระการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2562
  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
  ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Download File..
 •