รายงานการประชุม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.

พุทธศักราช 2562

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 56 (1/2562)
  วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น.
  ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
  Download File..
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 57 (2/2562)
  วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. – 15.00 น.
  ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
  Download File..