หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย; คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา: วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ


Website: http://www1.it.kmitl.ac.th/admissions/dsba/it59
Download>> PDF..