เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๘๐๖) อนุสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร (๑๘๐๖๐๑)
(เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ของ นายปรัชญา นวนแก้ว
สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา