ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาะจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561”
————————————————————————————————
ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา [2019-01-21]

.