วิทยากร [19-20 เมษายน 2565]

หัวข้อ “Introducing the Next Ed-Tech ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตเพื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา” ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Read More

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ข้อเสนอสาระความรู้: 2) การวิเคราะห์และกำหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 2.3) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสำหรับครูอาจารย์และผู้เรียน 2.4) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สำหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา 4) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 4.5) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) – การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) – การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) – เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)

Read More

วิทยากร [14 พฤศจิกายน 2564]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียนบทความเชิงวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00-19.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

Read More