กพอ.03

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๘๐๖) อนุสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร (๑๘๐๖๐๑) (เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ของ นายปรัชญา นวนแก้ว สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

Read More

“เกียรติบัตร นิสิตที่ปรึกษาโครงงาน” ในโครงการ Project Day 2019

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่รักทุกท่าน.. ขอให้ความสำเร็จนี้เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไปดร.ปรัชญา นวนแก้ว

Read More