หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ” หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย; คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา: วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ Website: http://www1.it.kmitl.ac.th/admissions/dsba/it59 Download>> PDF..

Read More

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาให้เหมาะจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561” ————————————————————————————————ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา [2019-01-21] .

Read More

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ List of Approved National/International Journals    รวบรวมโดยกลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Read More

แบบสอบถามการวิจัย

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเองของนิสิตปริญญาตรี”  โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้เรียนในยุคดิจิทัล ผ่านการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเอง และ (2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายเหตุ.. ผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายถึง ผู้เรียนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกที่ URL: https://goo.gl/ZXG1JE เพื่อดำเนินการแสดงความคิดเห็นต่อการวิจัย   ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามและการให้ข้อมูล     แสดงเอกสารแบบสอบถามการวิจัย     URL: https://goo.gl/ZXG1JE  

Read More

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

 PDF… ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

Read More