คำสั่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๓

คำสั่ง มหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๓เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร ถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีทัศน์ เอกสารการประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 446/2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 446/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 มกราคม 2563

Read More