Dropout Situation of Business Computer Students at University of Phayao, Thailand

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “เรื่อง สถานการณ์การออกกลางคันของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย (Dropout Situation of Business Computer Students at University of Phayao, Thailand)”. ปรัชญา นวนแก้ว. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. สิงหาคม 2562. Download..

Read More

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Analytics)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1: ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ LO2: ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ MS Excel ในการทำ Data Cleaning LO3: ผู้เรียนสามารถใช้งานสูตร และฟังค์ชันต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้ LO4: ผู้เรียนสามารถสร้าง Object และ Chart เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้ LO5: ผู้เรียนสามารถสร้าง Dashboard และรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

Read More