แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และปัจจัยการเลือกสถาบันการศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการเลือกสถาบันการศึกษา An Institution Recommender System Based on Student Context and Educational Institution in a Mobile Environment แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการเลือกสถาบันการศึกษา ในการสร้างชิ้นงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2: การสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ ตอนที่ 3: การสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการเลือกสถาบันการศึกษา  https://goo.gl/ynTL2A

Read More

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอพพิลเคชั่นแนะนำสถาบันการศึกษา

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอพพิลเคชั่นแนะนำสถาบันการศึกษา แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำสถาบันการศึกษา โดยพัฒนาเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล รวมถึงนำเสนอสถาบันการศึกษาที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สนใจ โดยแบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นแนะนำสถาบันการศึกษา  https://goo.gl/GOS6if

Read More