หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

Read More