บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ List of Approved National/International Journals    รวบรวมโดยกลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Read More

แบบสอบถามการวิจัย

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเองของนิสิตปริญญาตรี”  โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้เรียนในยุคดิจิทัล ผ่านการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเอง และ (2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายเหตุ.. ผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายถึง ผู้เรียนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกที่ URL: https://goo.gl/ZXG1JE เพื่อดำเนินการแสดงความคิดเห็นต่อการวิจัย   ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามและการให้ข้อมูล     แสดงเอกสารแบบสอบถามการวิจัย     URL: https://goo.gl/ZXG1JE  

Read More

TALE-2017 Conference Agenda

TALE 2017 Conference Agenda 12-14 December 2017, The Education University of Hong Kong, Tai Po, Hong Kong Prediction Models of Learning Strategies and Learning Achievement for Lifelong Learning Sittichai Bussaman1, Wongpanya Nuankaew2, Pratya Nuankaew3, Napa Rachata3, Kanakarn Phanniphong4, Ploykwan Jedeejit5 Today’s rapidly changing in Technology Enhanced Learning (TEL) and Lifelong Learning Styles (LLS) are becoming a part of everyday life. This objectives of the paper is to develop a theoretical framework and…

Read More

Comparison of Cultural Tourism Patterns in Northern and Northeastern Thailand

การเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Comparison of Cultural Tourism Patterns in Northern and Northeastern Thailand.. วงษ์ปัญญา นวนแก้ว*, ปรัชญา นวนแก้ว และ สิทธิชัย บุษหมั่น บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ (Identifying Key Factors) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะ (Attributes) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ 3) สร้างและใช้รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการและหลักการของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยของคุณลักษณะและทัศนคตินักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 4 ปัจจัย โดยพิจารณาจากระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย ความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยว และผลลัพธ์ของโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Results) นอกจากนั้นยังพบว่า 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะสามารถใช้รูปแบบพยากรณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 14 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว (7 ปัจจัย) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล (4 ปัจจัย) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว (3 ปัจจัย) และ 3) โมเดลการพยากรณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์กันและสามารถพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในอนาคตได้ คำสำคัญ:…

Read More

The Mobile Applications for Predicting the Study Results of Learning Strategies and Learning Achievement for Lifelong Learning

Mobile Applications for the Prediction of Learning Outcomes for Learning Strategies and Learning Achievement in Lifelong Learning… Pratya Nuankaew*, Wongpanya Nuankaew, Kanakarn Phanniphong, and Sittichai Bussaman Abstract: In the age of the Internet and communication technology, changes in Technology Enhanced Learning (TEL) and Lifelong Learning Styles (LLS) are becoming a part of education and everyday life. The objectives of this paper were to develop a mobile application and provide perspectives for…

Read More

Lifelong Learning Application: Mobile Application to Promote Lifelong Learning and Introduce Educational Institutions

Lifelong Learning Application: Mobile Application to Promote Lifelong Learning and Introduce Educational Institutions… Wongpanya Nuankaew*, Pratya Nuankaew, Kanakarn Phanniphong Abstract: Education is the raising of the thinking process and developing the mind in a broader perspective. However, education that is comprehensive and appropriate to the individual according to its potential, ability and skill is too hardest to describe. Thus, matching and referral institutions, including education model that suits the person’s…

Read More