แบบสอบถามการวิจัย

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเองของนิสิตปริญญาตรี”  โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้เรียนในยุคดิจิทัล ผ่านการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเอง และ (2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายเหตุ.. ผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายถึง ผู้เรียนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกที่ URL: https://goo.gl/ZXG1JE เพื่อดำเนินการแสดงความคิดเห็นต่อการวิจัย   ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามและการให้ข้อมูล     แสดงเอกสารแบบสอบถามการวิจัย     URL: https://goo.gl/ZXG1JE  

Read More