สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ข้อเสนอสาระความรู้: 2) การวิเคราะห์และกำหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 2.3) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสำหรับครูอาจารย์และผู้เรียน 2.4) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สำหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา 4) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 4.5) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) – การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) – การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) – เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)

Read More

หนูมีความพยายามมากกว่าทุกคน และหนูสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง.

ส่วนน้องพร้อมให้ท่องประโยคนี้ทุกวัน วันละ สามครั้ง นะครับลูก “หนูมีความพยายามมากกว่าทุกคน และหนูสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง.” ปรัชญา  นวนแก้ว

Read More