วิทยากร [7 เมษายน 2564]

ปฎิบัติหน้าที่ “วิทยากร” ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564 *หมายเหตุ. ปฎิบัติงานผ่านการประชุมออนไลน์

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 446/2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 446/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 มกราคม 2563

Read More