คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 446/2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 446/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 มกราคม 2563

Read More

กพอ.03

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๘๐๖) อนุสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร (๑๘๐๖๐๑) (เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ของ นายปรัชญา นวนแก้ว สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

Read More