ชื่อรายวิชา :
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
(Fundamental Information Technology in Business)

รหัสวิชา : 
221110

หน่วยกิต : 
3 (2-2-5)

หมู่เรียน :
กลุ่มที่ 1 : บรรยาย (จันทร์ 10.00-12.00 ห้อง PKY 4), ปฏิบัติการ (พุธ 08.00-10.00 ห้อง ICT1105)
กลุ่มที่ 2 : บรรยาย (จันทร์ 10.00-12.00 ห้อง PKY 4), ปฏิบัติการ (พุธ 10.00-12.00 ห้อง ICT1105)
กลุ่มที่ 3 : บรรยาย (จันทร์ 10.00-12.00 ห้อง PKY 4), ปฏิบัติการ (พุธ 13.00-15.00 ห้อง ICT1105)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : 
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว (pratya.nu@up.ac.th)

อาจารย์ผู้สอน : 
ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค์,
ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ,
ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา,
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว,
ดร.ภาณุ พรหมมาลี,
อาจารย์นภา ราชตา,
อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร,
อาจารย์สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล,
อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่

กำหนดการสอบ :
สอบกลางภาค : 20 มกราคม 2564 เวลา 08:00-11:00
สอบปลายภาค : 19 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-11:00
หมายเหตุ. ห้องสอบโปรดติดตามในระบบ reg.up.ac.th

คำอธิบายรายวิชา :
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมการนำเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการ
Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation program in business, etiquette in using computer system for operating business


เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่หัวข้อ/รายละเอียดผู้สอน
1– แนะนำรายวิชา และกระบวนการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (23/11/2563)
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
2ระบบจำนวนและการปฏิบัติการกับตัวเลข (30/11/2563)ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
3คอมพิวเตอร์กราฟิก
(7/12/2563 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ)
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
4ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ (14/12/2563)ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค์
5เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (21/12/2563)ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค์    
6เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (28/12/2563)ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ
7เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (4/1/2564)ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา
8การรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ (11/1/2564)ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา
9สอบกลางภาค (20/1/2564)    ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
10ฮาร์ดแวร์ (25/1/2564)อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร
11ซอฟต์แวร์ (1/2/2564)อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่
12การจัดการทรัพยากรข้อมูล (8/2/2564)อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่
13ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (15/2/2564)ดร.นภา ราชตา
14E-Business (22/2/2564)ดร.นภา ราชตา
15E-Commerce (2) (1/3/2564)ดร.ภาณุ พรหมมาลี
16การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (8/3/2564)อาจารย์สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล
17สอบปลายภาค (19/3/2564)ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
18สอบปลายภาค (19/3/2564)ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

เอกสารประกอบการสอนชั่งโมงปฎิบัติการ
>> สัปดาห์ที่ 1: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (1) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 2: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (2) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 3: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (3) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 4: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (4) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 5: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (5) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 6: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (6) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 7: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (7) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 8: สอบปฏิบัติครั้งที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>>>>>> 
>> สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค
>> สัปดาห์ที่ 10: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (1) (อ.สุพรรณ์ ทองเพชร)
>> สัปดาห์ที่ 11: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (2) (อ.สุพรรณ์ ทองเพชร)
>> สัปดาห์ที่ 12: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (3) (อ.สุพรรณ์ ทองเพชร)
>> สัปดาห์ที่ 13: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (4) (อ.สุพรรณ์ ทองเพชร)
>> สัปดาห์ที่ 14: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (1) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 15: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (2) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 16: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (3) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค
>> สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค