ชื่อรายวิชา :
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
(Fundamental Information Technology in Business)

รหัสวิชา : 
221101

หน่วยกิต : 
3 (2-2-5)

หมู่เรียน :
กลุ่มที่ 1 : บรรยาย (จันทร์ 08.00 – 10.00 น. ห้อง ICT1112), ปฏิบัติการ (จันทร์ 10.00 – 12.00 ห้อง ICT1106)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : 
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว (pratya.nu@up.ac.th)

อาจารย์ผู้สอน : 
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

กำหนดการสอบ :
สอบกลางภาค : 06/08/2565 เวลา 11:30-14:30
สอบปลายภาค : 03/10/2565 เวลา 11:30-14:30
หมายเหตุ. ห้องสอบโปรดติดตามในระบบ reg.up.ac.th

คำอธิบายรายวิชา :
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมการนำเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการ
Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operating system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation program in business, etiquette in using the computer system for operating business


เอกสารประกอบการสอน