รหัสวิชา: 221203
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ “Technology for Business Application”
หน่วยกิต: 3 (2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา:
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ

แผนการสอน:


.

เอกสารประกอบการสอน:


.

เอกสารกิจกรรม:

ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มและทำกิจกรรมตามเอกสารแนบ

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ (Activity-01)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 2 ประเด็นองค์การ และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Activity-02)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 3 การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจด้านต่างๆ (Activity-03)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (1) (Activity-04)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (5) (Activity-05)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 6 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (1) (Activity-06)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 7 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (2) (Activity-07)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 8 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (3) (Activity-08)
สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 10 เทคโนโลยีเว็บ และนวัตกรรม (1) (Activity-10)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 11 เทคโนโลยีเว็บ และนวัตกรรม (2) (Activity-11)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 12 เทคโนโลยีเว็บ และนวัตกรรม (3) (Activity-12)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 13 เทคโนโลยีเว็บ และนวัตกรรม (4) (Activity-13)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 14 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ (1) (Activity-14)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 15 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ (2) (Activity-15)
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 16 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ (3) (Activity-16)
สอบปลายภาคเรียน


.