221203 Technology for Business Application

รหัสวิชา: 221203
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ “Technology for Business Application”
หน่วยกิต: 3 (2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา:
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ

แผนการสอน:


.

เอกสารประกอบการสอน:


.

เอกสารกิจกรรม:

ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มและทำกิจกรรมตามเอกสารแนบ.

เอกสารประกอบการบรรยาย