คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทางเลือก วงจรชีวิตของการวิเคราะห์ธุรกิจ แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจระดับพื้นฐาน แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจชั้นสูง เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Concepts of business analytics, descriptive analytics, predictive analytics, prescriptive analytics, business analytics life cycle, basic analytics models, advanced analytic models, technology and tools for analytics

เอกสารประกอบการสอน

———————————————————————————————–