ชื่อรายวิชา :
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction Design)

รหัสวิชา : 221110

หน่วยกิต : 3 (2-2-5)

หมู่เรียน :
กลุ่มที่ 1 : บรรยาย (อังคาร 08.00-10.00 ห้อง ICT 1111), ปฏิบัติการ (อังคาร 10.00-12.00 ห้อง ICT 1102)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

กำหนดการสอบ :
สอบกลางภาค : [M] 10/08/2565 15:00-18:00
สอบปลายภาค : [F] 07/10/2565 15:00-18:00

หน่วยกิต : 3 (2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา :
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมของมนุษย์ในปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ การยศาสตร์เบื้องต้น แบบจำลองกระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การออกแบบแผ่นภาพลำดับเรื่อง การพัฒนาต้นแบบส่วนต่อประสาน รูปแบบและกระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินส่วนต่อประสาน
Interaction design, human-computer interaction, human aspects to the interaction with computer, basic ergonomics, interaction design process models, task analysis and requirements gathering, design, story-boarding, user interface prototyping, interaction styles and paradigms, technology for interaction design, evaluation of user interfaces

Course Description 222122: Download


เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนชั่งโมงบรรยาย
>> สัปดาห์ที่ 1: แนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน,
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 2: การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 3: หลักหลักพื้นฐานของการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 4: ส่วนต่อประสานและอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 5: เครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟิก (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 6: แบบจำลอง (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 7: กระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 8: การวิเคราะห์งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค (วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562)
>> สัปดาห์ที่ 10: การออกแบบแผ่นภาพลำดับเรื่อง (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 11: การพัฒนาต้นแบบส่วนต่อประสาน (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 12: รูปแบบและกระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 13: การประเมินส่วนต่อประสาน (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 14: เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 15: เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 16: เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค (วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562)
>> สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค (วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562)


เอกสารอื่นๆ

  • วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ. (2559). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (Human Computer Interaction). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.