รหัสวิชา:

221323

หน่วยกิต:

3 (2-2-5)

ชื่อรายวิชา:

การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอน:

ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทางเลือก วงจรชีวิตของการวิเคราะห์ธุรกิจ แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจระดับพื้นฐาน แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจชั้นสูง เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Concepts of business analytics, descriptive analytics, predictive analytics, prescriptive analytics, business analytics life cycle, basic analytics models, advanced analytic models, technology and tools for analytics

แผนการสอน:


เอกสารประกอบการสอน:

> Chapter 01: Basic Concepts of Applies Technology in Business
> Chapter 02: Enterprise and Business Information Systems
> Chapter 03: Technology Application for Various Business
> Chapter 04: Management Information System
> Chapter 05: Business Analytics Application and Software for Business
> Chapter 06: Web Technology and Innovation
> Chapter 07: Applies Technology in Other Areas


เอกสารประกอบการบรรยาย:

> Chapter 01: Basic Concepts of Applies Technology in Business
> Chapter 02: Enterprise and Business Information Systems
> Chapter 03: Technology Application for Various Business
> Chapter 04: Management Information System
> Chapter 05: Business Analytics Application and Software for Business
> Chapter 06: Web Technology and Innovation
> Chapter 07: Applies Technology in Other Areas


กิจกรรมประกอบการสอน:

> Chapter 01: Basic Concepts of Applies Technology in Business
> Chapter 02: Enterprise and Business Information Systems
> Chapter 03: Technology Application for Various Business
> Chapter 04: Management Information System
> Chapter 05: Business Analytics Application and Software for Business
> Chapter 06: Web Technology and Innovation
> Chapter 07: Applies Technology in Other Areas


เอกสารอ้างอิง:

 • Nuankaew, P. (2019). Dropout Situation of Business Computer Students, University of Phayao. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 14(19), 115–131.
 • Nuankaew, P., Nuankaew, W., Bussaman, S., & Jedeejit, P. (2017). Education mining in the relationship between general knowledge and deep knowledge for lifelong learning. 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 694–697. https://doi.org/10.1109/ECTICon.2017.8096333
 • Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2018). Mobile Applications for the Prediction of Learning Outcomes for Learning Strategies and Learning Achievement in Lifelong Learning. In M. E. Auer, D. Guralnick, & I. Simonics (Eds.), Teaching and Learning in a Digital World (pp. 400–412). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73204-6_45
 • Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., Imwut, S., & Bussaman, S. (2019). Students Model in Different Learning Styles of Academic Achievement at the University of Phayao, Thailand. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 14(12), 133–157.
 • Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., Fooprateepsiri, R., & Bussaman, S. (2020). Analysis Dropout Situation of Business Computer Students at University of Phayao. In M. E. Auer, H. Hortsch, & P. Sethakul (Eds.), The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education (pp. 419–432). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40274-7_42
 • Nuankaew, P., Nuankaew, W., & Temdee, P. (2019). Institution recommendation using relationship optimisation between program and student context. International Journal of Higher Education and Sustainability, 2(4), 279–302.
 • Nuankaew, P., & Temdee, P. (2015). Of online community: Identifying mentor and mentee with compatible different attributes and decision tree. 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 1–6. https://doi.org/10.1109/ECTICon.2015.7207130
 • Nuankaew, P., & Temdee, P. (2019). Matching of compatible different attributes for compatibility of members and groups. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 13(1), 4–29.
 • Nuankaew, W., & Nuankaew, P. (2019). The Study of the Factors and Development of Educational Model: The Relationship between the Learner Context and the Curriculum Context in Higher Education. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 14(21), 205–226.
 • Nuankaew, W. S., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2019). Perception and Attitude Toward Self-Regulated Learning of Thailand’s Students in Educational Data Mining Perspective. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 14(09), 34–49.
 • Phanniphong, K., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Nuankaew, W., Boontonglek, M., & Bussaman, S. (2019). Clustering of Learners Performance based on Learning Outcomes for Finding Significant Courses. 2019 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON), 192–196. https://doi.org/10.1109/ECTI-NCON.2019.8692263
 • Phanniphong, K., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Nuankaew, W., Tanasirathum, P., & Bussaman, S. (2018). The Distinction Learning Style in Learning Outcomes of the Secondary School Learner. 2018 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-ICON), 1–5. https://doi.org/10.1109/TIMES-iCON.2018.8621778
 • Phanniphong, K., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Nuankaew, W., Boontonglek, M., & Bussaman, S. (2019). Clustering of Learners Performance based on Learning Outcomes for Finding Significant Courses. 2019 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON), 192–196. https://doi.org/10.1109/ECTI-NCON.2019.8692263
 • Phanniphong, K., Nuankaew, W., Bussaman, S., & Nuankaew, P. (2020). Student Perceptions and Student Performance through Active Learning in Enterprise Resource Planning Course. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(05), 9620–9640.

ปรับปรุงเมื่อ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563