236711
การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล
3(3-0-6)

ชื่อรายวิชา :
การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล

รหัสวิชา : 236711

หน่วยกิต : 3(3-0-6)

หมู่เรียน :
กลุ่มที่ 201(AEC), บรรยาย : วันเสาร์ 09.00 – 12.00, ห้องเรียน : ห้องประชุมดอกคำใต้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

กำหนดการสอบ :
สอบกลางภาค : สัปดาห์ที่ 9 ของภาคการศึกษา
สอบปลายภาค : สัปดาห์ที่ 16-17 ของภาคการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา :
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล วัฏจักรระบบงาน การใช้ระบบสารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กรดิจิทัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิธีการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ ต่าง ๆ
Fundamental concepts of management information systems in the digital economy, system cycle, use of information systems in organizations for operation, decision making support, information technology, information systems in digital firms, knowledge management, artificial intelligence technology, methods of information systems management, information resources management, operation planning and information system control, laws on digital economy, case studies of management of information systems in organizations

Course Description 236711: Download

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนชั่งโมงบรรยาย
>> สัปดาห์ที่ 1: แนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน, แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 2: วัฏจักรระบบงาน (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 3: การใช้ระบบสารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 4: การสนับสนุนการตัดสินใจ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 5: เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 6: ระบบสารสนเทศในองค์กรดิจิทัล (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 7: การจัดการความรู้ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 8: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค
>> สัปดาห์ที่ 10: วิธีการจัดการระบบสารสนเทศ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 11: การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 12: การวางแผนการดำเนินงาน (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 13: การควบคุมระบบสารสนเทศ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 14: กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 15: กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 16: กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว) 
>> สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค
>> สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค

เอกสารอื่นๆ

  • รัฐสิทธิ์ สุขะหุต. (2561). คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ (Data warehousing for modern data management). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่