คำสั่ง มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร ถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีทัศน์ เอกสารการประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)