การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Analytics)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1: ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ LO2: ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ MS Excel ในการทำ Data Cleaning LO3: ผู้เรียนสามารถใช้งานสูตร และฟังค์ชันต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้ LO4: ผู้เรียนสามารถสร้าง Object และ Chart เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้ LO5: ผู้เรียนสามารถสร้าง Dashboard และรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

Read More

Mining Quantitative Association Rules in Practice

AbstractIn this thesis, we present a practical framework for mining quantitative association rules and give recommendations regarding presentation of the discovered rules. A system for mining and working with quantitative association rules was designed. We suggest a general system architecture that covers a range of practical applications, spreads logically separate functionality between several independent modules, and scales well with the number of clients served by the system. Further, we motivate…

Read More

Mining Survey Data

This thesis presents an efficient method for mining quantitative association rules for finitely discrete quantitative data. Our main contribution is a new view on what constitutes an unexpected relation, a view that is believed to be more accurate than previous models. To ensure the statistical significance of the results, a non-parametric exact test is developed that does not require data to be normally distributed, works with sample sizes as low…

Read More