การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Analytics)
URL: https://mooc.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-IT+MOOC-07+2019/about

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1: ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
LO2: ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ MS Excel ในการทำ Data Cleaning
LO3: ผู้เรียนสามารถใช้งานสูตร และฟังค์ชันต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้
LO4: ผู้เรียนสามารถสร้าง Object และ Chart เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้
LO5: ผู้เรียนสามารถสร้าง Dashboard และรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้