รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “เรื่อง สถานการณ์การออกกลางคันของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย (Dropout Situation of Business Computer Students at University of Phayao, Thailand)”. ปรัชญา นวนแก้ว. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. สิงหาคม 2562. 
Download..