แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการเลือกสถาบันการศึกษา

An Institution Recommender System Based on Student Context and Educational Institution in a Mobile Environment

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการเลือกสถาบันการศึกษา ในการสร้างชิ้นงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2: การสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ
ตอนที่ 3: การสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการเลือกสถาบันการศึกษา

home https://goo.gl/ynTL2A