แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอพพิลเคชั่นแนะนำสถาบันการศึกษา

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำสถาบันการศึกษา โดยพัฒนาเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล รวมถึงนำเสนอสถาบันการศึกษาที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สนใจ โดยแบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นแนะนำสถาบันการศึกษา

home https://goo.gl/GOS6if