การเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Comparison of Cultural Tourism Patterns in Northern and Northeastern Thailand..

วงษ์ปัญญา นวนแก้ว*, ปรัชญา นวนแก้ว และ สิทธิชัย บุษหมั่น

บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ (Identifying Key Factors) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะ (Attributes) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ 3) สร้างและใช้รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการและหลักการของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยของคุณลักษณะและทัศนคตินักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 4 ปัจจัย โดยพิจารณาจากระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย ความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยว และผลลัพธ์ของโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Results) นอกจากนั้นยังพบว่า 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะสามารถใช้รูปแบบพยากรณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 14 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว (7 ปัจจัย) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล (4 ปัจจัย) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว (3 ปัจจัย) และ 3) โมเดลการพยากรณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์กันและสามารถพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในอนาคตได้

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวสมัยใหม่, รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, เหมืองข้อมูลความรู้สึก, การจัดการความคิด

ABSTRACT: This research aims 1) to identify critical in determining the patterns of cultural tourism in the North and Northeast of Thailand, 2) to analyze the attributes of cultural tourism in the North and Northeast, 3) to construct and use the artificial intelligence model to compare cultural tourism patterns in the North and Northeast.
The research found that 1) the modeling of cultural tourism patterns in the North and Northeast has a significant impact on the 4 attributes, 2) model analysis and comparison can be done with 14 attributes: 7 destinations, 4 government policies and 3 personal behaviors, 3) The forecasting model of cultural tourism between North and Northeast is interrelated and can be developed as an application to support tourism in the future.

Keywords: Smart Tourism, Cultural Tourism Styles, Opinion Mining, Attitude Optimization

 Website: http://itm-journal.rmu.ac.th