แบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

https://bit.ly/35Sg7Jg