บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
List of Approved National/International Journals

  

รวบรวมโดยกลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)