คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติต่อการเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเองของนิสิตปริญญาตรี”

 โดยมีวัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้เรียนในยุคดิจิทัล ผ่านการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเอง และ
(2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล

หมายเหตุ.. ผู้เรียนในยุคดิจิทัล หมายถึง ผู้เรียนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา

 ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม

ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกที่ URL: https://goo.gl/ZXG1JE เพื่อดำเนินการแสดงความคิดเห็นต่อการวิจัย

 

ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามและการให้ข้อมูล

 


 

แสดงเอกสารแบบสอบถามการวิจัย

   

URL: https://goo.gl/ZXG1JE