ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

The Decision Factors to Study on Bachelor of Science Program in Mobile Computing Technology, University of Phayao

ปรัชญา นวนแก้ว* และ วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูแนะแนว และนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ครูแนะแนว นักเรียน และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 403 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 160 คน นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 153 คน พนักงานหน่วยงานเอกชน จำนวน 42 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 34 คน ข้าราชการและอื่นๆ จำนวน 14 คน ตามลำดับ
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 1 คือ ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง คือ 3.66 อันดับที่ 2 คือ คณาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง คือ 3.55 และอันดับสุดท้าย การได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลที่จำเป็นผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.26

คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ, การตัดสินใจ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

ABSTRACT: The objective of this research consists of two parts including 1) to study demand of admission to the Bachelor of Science degree in Mobile Computing Technology, University of Phayao 2) to study the opinions of teachers and students about the factors that influence the decision to study in the Bachelor of Science degree in Mobile Computing Technology, University of Phayao. Population and sample are used in the research included school counselors and students in North and North Eastern of Thailand. The data was collected with 403 respondents including 160 high school students, 153 university students, 42 private staff, 34 educators and 14 government officials, respectively.
The study found that the first factor is the confidence in the courses effectiveness with mean as 3.66 of 5.00 While, the second factor is the lecturer effectiveness with mean as 3.55. Finally, the last factor is to provide the information with mean as 3.26 of 5.00.

Keyword: Decision Factors, Decision, Mobile Computing Technology

 Website: http://it.rmu.ac.th/nctim