Semester 1/2561 (AEC), August 14, 2018 – December 28, 2018.

221110 [2] Fundamental Information Technology in Business (2018)

 Lecture [G-01-04], Monday 13.00 – 15.00 [PKY 5]
 Lab,

G-01 Wednesday 10.00-12.00 [ICT1104/1],
G-02 Wednesday 15.00-17.00 [ICT1104],
G-03 Wednesday 13.00-15.00 [ICT1104],
G-04 Tuesday 08.00-10.00 [ICT1102],

 Course Description 221110 [2]

 Midterm: 12/10/2561, 08:00-11:00 [..ตารางสอบ..]
 Final: 04/12/2561, 15:00-18:00 [..ตารางสอบ..]


รายละเอียดวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมการนำเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการ

Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation program in business, etiquette in using computer system for operating business

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอนชั่วโมงบรรยาย

 สัปดาห์ที่ 1: แนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 3: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 4: ระบบจำนวนและการปฏิบัติการกับตัวเลข (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 5: ซอฟต์แวร์ (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 6: ฮาร์ดแวร์ (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 7: เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (1) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 8: เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (2) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค
 สัปดาห์ที่ 10: การจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์และฐานข้อมูล (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 11: เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (1) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 12: เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (2) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 13: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 14: คอมพิวเตอร์กราฟิก (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 15: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 16: ความปลอดภัยและจริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค
 สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค

 เอกสารประกอบการสอนชั่วโมงปฏิบัติ

 สัปดาห์ที่ 1: การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 2: โปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานขั้นพื้นฐาน (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 3: การใช้งานอินเทอร์เน็ต (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 4: สอบปฏิบัติครั้งที่ 1 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows, และ Internet Browsers
(4-5 กันยายน 2561)
 (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 5: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (1) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 6: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (2) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 7: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (3) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 8: สอบปฏิบัติครั้งที่ 2 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
(2-3 ตุลาคม 2561)
 (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค
 สัปดาห์ที่ 10: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (1) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 11: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (2) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 12: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (3) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 13: สอบปฏิบัติครั้งที่ 3 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point
(6-7 พฤศจิกายน 2561) (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)

 สัปดาห์ที่ 14: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (1) (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 15: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (2) (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 16: สอบปฏิบัติครั้งที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
(27-28 พฤศจิกายน 2561)
 (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)

 สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค
 สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค

 เอกสารอื่นๆ

Microsoft Word 2013 Step By Step, Cited from Website: The Microsoft Press Store by Pearson
Microsoft PowerPoint 2013 Step By Step, Cited from Website: The Microsoft Press Store by Pearson
Microsoft Excel 2013 Step By Step, Cited from Website: The Microsoft Press Store by Pearson

 Disney_Themes_-_Fantasmic
 Sound