Semester 2/2561 (AEC), January 2, 2019 – April 29, 2019.

221110 [2] Fundamental Information Technology in Business (2561/2)

 Lecture [G-01-03], Tuesday 10.00 – 12.00 [CE05206]
 Lab,

G-01 Tuesday 13.00-15.00 [ICT1102],
G-02 Tuesday 13.00-15.00 [ICT1102],
G-03 Wednesday 13.00-15.00 [ICT1102],

 Course Description 221110 [2]

 Midterm: 28/02/2562 15:00-18:00 [..ตารางสอบ..]
 Final: 23/04/2562 08:00-11:00 [..ตารางสอบ..]


รายละเอียดวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมการนำเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการ

Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation program in business, etiquette in using computer system for operating business

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอนชั่วโมงบรรยาย

 สัปดาห์ที่ 1: แนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 3: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 4: ระบบจำนวนและการปฏิบัติการกับตัวเลข (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 5: ซอฟต์แวร์ (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 6: ฮาร์ดแวร์ (อ.ปรัชญา  นวนแก้ว)
 สัปดาห์ที่ 7: เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (1) (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 8: เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (2) (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10: การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อ.นภา ราชตา)
สัปดาห์ที่ 11: คอมพิวเตอร์กราฟิก (อ.นภา ราชตา)
 สัปดาห์ที่ 12: การจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์และฐานข้อมูล (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
สัปดาห์ที่ 13: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (อ.นภา ราชตา)
สัปดาห์ที่ 14: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 15: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 16: ความปลอดภัยและจริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ (อ.พิพัฒน์พงษ์  แซ่พู่)
 สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค
 สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค

 เอกสารประกอบการสอนชั่วโมงปฏิบัติ

 สัปดาห์ที่ 1: การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 2: โปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานขั้นพื้นฐาน (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 3: การใช้งานอินเทอร์เน็ต (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 4: สอบปฏิบัติครั้งที่ 1 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows, และ Internet Browsers (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 5: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (1) (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 6: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (2) (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 7: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (3) (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 8: สอบปฏิบัติครั้งที่ 2 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (1) (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
สัปดาห์ที่ 11: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (2) (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
สัปดาห์ที่ 12: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (3) (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
 สัปดาห์ที่ 13: สอบปฏิบัติครั้งที่ 3 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (อ.สุดารัตน์  อาจหาญ)
สัปดาห์ที่ 14: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (1) (อ.นภา ราชตา)
สัปดาห์ที่ 15: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (2) (อ.นภา ราชตา)
 สัปดาห์ที่ 16: สอบปฏิบัติครั้งที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (อ.นภา ราชตา)
 สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค
 สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค

 เอกสารอื่นๆ

Microsoft PowerPoint 2013 Step By Step, Cited from Website: The Microsoft Press Store by Pearson