SEMESTER 2/2561 (AEC), January 2, 2019 – April 29, 2019.

221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา 221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 

  Lecture: Monday 10.00-12.00 [ห้องประชุมจุน],
  Lab: Monday 13.00-15.00 [ICT1106]

  Course Description 221203 (Update: March 3, 2019)

  [Midterm] 27/02/2562 11:30-14:30 [CE09403],
  [Final] 24/04/2562 11:30-14:30

แผนการสอน

 แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี

 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
 สัปดาห์ที่ 2 ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 3 การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ
สัปดาห์ที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สัปดาห์ที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ)
สัปดาห์ที่ 6 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์)
สัปดาห์ที่ 7 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์การตัดสินใจ)
สัปดาห์ที่ 8 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม)
 สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาคเรียน (February 27, 2019)
 สัปดาห์ที่ 10 เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม (การติดตั้งและกำหนดค่าเครื่องแม่ข่าย)
สัปดาห์ที่ 11 เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม (การเลือกและการจัดการฐานข้อมูล) ใบงานสัปดาห์ที่ 11  
 สัปดาห์ที่ 12 เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม (การใช้โปรแกรมเว็บเพื่อการนำเสนอและการศึกษา)
 สัปดาห์ที่ 13 เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม (การใช้โปรแกรมเว็บเพื่อการค้า)
 สัปดาห์ที่ 14 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านธุรกิจ
 สัปดาห์ที่ 15 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านการศึกษา
 สัปดาห์ที่ 16 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์กับภาครัฐ
 สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาคเรียน (April 24, 2019)
 สัปดาห์ที่ 18 สอบปลายภาคเรียน (April 24, 2019)

 แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ

 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
 สัปดาห์ที่ 2 ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 3 การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ
สัปดาห์ที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สัปดาห์ที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ)
 สัปดาห์ที่ 6 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์)
 สัปดาห์ที่ 7 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์การตัดสินใจ)
 สัปดาห์ที่ 8 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม)
 สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาคเรียน (February 27, 2019)
 สัปดาห์ที่ 10 เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม (การติดตั้งและกำหนดค่าเครื่องแม่ข่าย)
สัปดาห์ที่ 11 เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม (การเลือกและการจัดการฐานข้อมูล) ใบงานสัปดาห์ที่ 11
 สัปดาห์ที่ 12 เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม (การใช้โปรแกรมเว็บเพื่อการนำเสนอและการศึกษา)
 สัปดาห์ที่ 13 เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม (การใช้โปรแกรมเว็บเพื่อการค้า)
 สัปดาห์ที่ 14 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านธุรกิจ
 สัปดาห์ที่ 15 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านการศึกษา
 สัปดาห์ที่ 16 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์กับภาครัฐ
 สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาคเรียน (April 24, 2019)
 สัปดาห์ที่ 18 สอบปลายภาคเรียน (April 24, 2019)

 


 

เอกสารประกอบการสอนการบรรยาย
สัปดาห์ที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ

เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการ
สัปดาห์ที่ 1 การสร้างเว็บไซต์