มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนปลาย

  • 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ 3(2-2-5)