ชื่อรายวิชา :
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ ( Fundamental Information Technology in Business)

รหัสวิชา : 221110

หน่วยกิต : 3 (2-2-5)

หมู่เรียน :
กลุ่มที่ 1 : บรรยาย (จันทร์ 10.00-12.00 ห้อง PKY 2), ปฏิบัติการ (พุธ 08.00-10.00 ห้อง ICT1104)
กลุ่มที่ 2 : บรรยาย (จันทร์ 10.00-12.00 ห้อง PKY 2 ), ปฏิบัติการ (พุธ 13.00-15.00 ห้อง ICT1104)
กลุ่มที่ 3 : บรรยาย (จันทร์ 10.00-12.00 ห้อง PKY 2 ), ปฏิบัติการ (พุธ 10.00-12.00 ห้อง ICT1104)
กลุ่มที่ 4 : บรรยาย (จันทร์ 10.00-12.00 ห้อง PKY 2), ปฏิบัติการ (พุธ 15.00-17.00 ห้อง ICT1102)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปรัชญา นวนแก้ว, อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่

กำหนดการสอบ :
สอบกลางภาค :
สอบปลายภาค :

คำอธิบายรายวิชา :
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมการนำเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการ
Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation program in business, etiquette in using computer system for operating business

Course Description 221110 : Download


เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนชั่งโมงบรรยาย
>> สัปดาห์ที่ 1: แนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 3: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 4: ระบบจำนวนและการปฏิบัติการกับตัวเลข (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 5: เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 6: ฮาร์ดแวร์ (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 7: เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 8: คอมพิวเตอร์กราฟิก (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค
>> สัปดาห์ที่ 10: ซอฟต์แวร์ (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 11: การจัดการทรัพยากรข้อมูล (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 12: ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 13: E-Business and E-Commerce (1) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 14: E-Business and E-Commerce (2) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 15: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 16: การรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค
>> สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค

เอกสารประกอบการสอนชั่งโมงปฎิบัติการ
>> สัปดาห์ที่ 1: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (1) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 2: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (2) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 3: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (3) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 4: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (4) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 5: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (5) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 6: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (6) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 7: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (7) (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่)
>> สัปดาห์ที่ 8: สอบปฏิบัติครั้งที่ 4 : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (อ.พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่) Set 1, Set 2, and Set 3
>>>>>> 
>> สัปดาห์ที่ 9: สอบกลางภาค
>> สัปดาห์ที่ 10: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (1) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 11: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (2) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 12: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (3) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 13: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (1) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 14: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (2) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 15: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (3) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 16: การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point (4) (ดร.ปรัชญา นวนแก้ว)
>> สัปดาห์ที่ 17: สอบปลายภาค
>> สัปดาห์ที่ 18: สอบปลายภาค