221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) ปีการศึกษา 2562/2

คำอธิบายรายวิชา:
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ

แผนการสอน:


.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน:


.

กิจกรรม:

  • ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มและทำกิจกรรมตามเอกสารแนบ

.

เอกสารประกอบการบรรยาย