มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนต้น

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับปริญญาตรี
– 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ 3(2-2-5)
– 222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
– 221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(0-4-2)

ระดับปริญญาโท
– 236711 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล 3(3-0-6)

ดร.ปรัชญา นวนแก้ว